| خدمات پیامک سپنتا


خطوط اختصاصی غیرانتخابی

مشترکین سرویس های پیامک سپنتا می توانند با معرفی دوستان خود به سپنتا از کارمزد معرفی بهره مند شوند، این کارمزد برای محصولات و خدمات متنوع متفاوت است و با افزایش ستاره های سطح کاربری افزایش می یابد، جدول زیر کارمزد معرفی برای خرید و تمدید خطوط اختصاصی غیرانتخابی می باشد:

نام محصول کاربر ۷ ستاره
*******
کاربر ۶ ستاره
******
کاربر ۵ ستاره
*****
کاربر ۴ ستاره
****
امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی
اختصاصی
غیرانتخابی
۶ رقمی خرید ۴۲۱.۱۳ ۲,۱۰۵,۶۵۰ ۳۷۴.۳۴ ۱,۸۷۱,۷۰۰ ۳۲۷.۵۵ ۱,۶۳۷,۷۵۰ ۲۸۰.۷۶ ۱,۴۰۳,۸۰۰
۷ رقمی خرید ۲۰۰.۸۱ ۱,۰۰۴,۰۵۰ ۱۷۸.۵ ۸۹۲,۵۰۰ ۱۵۶.۱۹ ۷۸۰,۹۵۰ ۱۳۳.۸۸ ۶۶۹,۴۰۰
۸ رقمی خرید ۱۷.۶۴ ۸۸,۲۰۰ ۱۵.۶۸ ۷۸,۴۰۰ ۱۳.۷۲ ۶۸,۶۰۰ ۱۱.۷۶ ۵۸,۸۰۰
۹ رقمی خرید ۱۲.۲۴ ۶۱,۲۰۰ ۱۰.۸۸ ۵۴,۴۰۰ ۹.۵۲ ۴۷,۶۰۰ ۸.۱۶ ۴۰,۸۰۰
۱۰ رقمی خرید ۱۰.۰۸ ۵۰,۴۰۰ ۸.۹۶ ۴۴,۸۰۰ ۷.۸۴ ۳۹,۲۰۰ ۶.۷۲ ۳۳,۶۰۰
۱۱ رقمی خرید ۸.۲۸ ۴۱,۴۰۰ ۷.۳۶ ۳۶,۸۰۰ ۶.۴۴ ۳۲,۲۰۰ ۵.۵۲ ۲۷,۶۰۰
۱۲ رقمی خرید ۴.۳۲ ۲۱,۶۰۰ ۳.۸۴ ۱۹,۲۰۰ ۲.۳۶ ۱۱,۸۰۰ ۲.۸۸ ۱۴,۴۰۰
۱۳ رقمی خرید ۲.۸۸ ۱۴,۴۰۰ ۲.۵۶ ۱۲,۸۰۰ ۲.۲۴ ۱۱,۲۰۰ ۱.۹۲ ۹,۶۰۰

نام محصول کاربر ۳ ستاره
***
کاربر ۲ ستاره
**
کاربر ۱ ستاره
*
کاربر ۰ ستاره
۰
امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی
اختصاصی
غیرانتخابی
۶ رقمی خرید ۲۳۳.۹۶ ۱,۱۶۹,۸۰۰ ۱۸۷.۱۷ ۹۳۵,۸۵۰ ۱۴۰.۳۸ ۷۰۱,۹۰۰ ۹۳.۵۹ ۴۶۷,۹۵۰
۷ رقمی خرید ۱۱۱.۵۶ ۵۵۷,۸۰۰ ۸۹.۲۵ ۴۴۶,۲۵۰ ۶۶.۹۴ ۳۳۴,۷۰۰ ۴۴.۶۳ ۲۲۳,۱۵۰
۸ رقمی خرید ۹.۸ ۴۹,۰۰۰ ۷.۸۴ ۳۹,۲۰۰ ۵.۸۸ ۲۹,۴۰۰ ۳.۹۲ ۱۹,۶۰۰
۹ رقمی خرید ۶.۸ ۳۴,۰۰۰ ۵.۴۴ ۲۷,۲۰۰ ۴.۰۸ ۲۰,۴۰۰ ۲.۲۷ ۱۱,۳۵۰
۱۰ رقمی خرید ۵.۶ ۲۸,۰۰۰ ۴.۴۸ ۲۲,۴۰۰ ۳.۳۶ ۱۶,۸۰۰ ۲.۲۴ ۱۱,۲۰۰
۱۱ رقمی خرید ۴.۶ ۲۳,۰۰۰ ۳.۶۸ ۱۸,۴۰۰ ۲.۷۶ ۱۳,۸۰۰ ۱.۸۴ ۹,۲۰۰
۱۲ رقمی خرید ۲.۴ ۱۲,۰۰۰ ۱.۹۲ ۹,۶۰۰ ۱.۴۴ ۷,۲۰۰ ۰.۹۶ ۴,۸۰۰
۱۳ رقمی خرید ۱.۶ ۸,۰۰۰ ۱.۲۸ ۶,۴۰۰ ۰.۹۶ ۴,۸۰۰ ۰.۶۴ ۳,۲۰۰


مبالغ فوق برای خرید های شش ماه اول بعد از ثبت نام فرد معرفی شده است، برای شش ماه دوم ۲۵ درصد از مبالغ فوق کاسته می شود، برای شش ماه سوم ۵۰ درصد و برای شش ماه چهارم ۷۵ درصد از مبالغ فوق کاسته می شود. همچنین علاوه بر پورسانت معرفی، امتیاز خرید نیز به خود فرد خریدار اهدا می شود، امتیاز اهدایی به فرد خریدار برابر ۲.۵ برابر مبالغ جدول فوق می باشد.مثلا اگر فردی که توسط شما معرفی می شود، یک خط اختصاصی غیرانتخابی ۶ رقمی در شش ماه اول بعد از ثبت نام اش خریداری کند، در صورتی که اشتراک شما ۷ ستاره باشد، ۴۲۱.۱۳ امتیاز معادل ۲۱۰,۵۶۵ تومان به شما به عنوان کارمزد معرفی اهدا می شود. خود فرد خریدار نیز ۱,۰۵۲.۸۲ امتیاز معادل ۵۲۶,۴۱۲ تومان کسب خواهد کرد.شما نیز می توانید مشترک سپنتا شوید و با معرفی محصولات سپنتا به دوستان و آشنایان خود علاوه بر کسب امتیاز در خرید های خود، از کارمزد معرفی نیز بهره مند شوید.